خانه / سقط جنین / مقایسه ساکشن دستی با کورتاژ در درمان سقط ناقص

مقایسه ساکشن دستی با کورتاژ در درمان سقط ناقص

مقایسه ساکشن دستی با کورتاژ در درمان سقط ناقص

 

سالانه در دنيا حدود ۲۱۱ ميليون حاملگي رخ مـي دهـد كه ۴۶ ميليون آن به سـقط منجـر مـي شـود. از هـر چهار زن يك نفر در طي زندگي خود دچار سقط جنين خواهد شد. سقط هـا عامـل ۱۴ درصـد از مـرگ و ميـر مادران در سـال هـستند و پـيش گيـری از مـرگ و ميـر مادران به دليل سقط جنين بـه مراقبـت هـای اورژانـسی، امكانات و روش اداره سقط در هر منطقـه بـستگی دارد .

ايــن امكانــات، آگــاهي و آمــوزش بهداشــت، سيــستم پذيرش و ارجاع، ي روش تخليه سريع و صحيح رحم و مراقبـتهـاي اختـصاصي در هنگـام مـشكلات حـاد و خطرناك را در بر مي گيرد. بنابراين بايد حداقل امكانـات  جهت اداره ي سـقط در مراكـز ارايـه دهنـده خـدمات بهداشـتي در دسـترس قـرار گيـرد.

در مطالعـات اخيـر شواهد كمي مبنی بر كم عارضه بودن كورتاژ معمـولی و يا مقبول بودن ذهنی آن وجود دارد. تخليـه رحـم و خـارج نمـودن كامـل بافـت هـاي باقيمانده، كليد درمان سقط نـاقص اسـت. بـاقي مانـدن بافت جنین و محصولات حاملگی اغلـب تـوأم بـا خـونريزي شـديد واژينـال، عفونـت و شـوك مـی باشـد. بنـابراين  تخليه سريع رحـم در چنـين مـواقعي ضـرورت دارد.

کورتاژ

روش های درمان سقط ناقص

روش های متعـدد جراحـی بـراي درمـان سـقط نـاقص وجــود دارد:

  1. كورتــاژ
  2. ساكــشن الكتريكــي رحــم
  3. هيستروتومی

كه بيهوشي عمومي يا منطقـه اي در اغلـب آنـان ضـرورت دارد.

اسـتفاده از ساكـشن دسـتی رحـم  به جای آماده نمودن مكانيكی دهانه رحم و كورتاژ ممكـن اسـت از آسيب به سرويكس و رحم جلوگيري نمايد. در اغلب كشورهاي پيشرفته ساكـشن دسـتي رحـم يك روش آسان، سريع و كم هزينه تر نسبت بـه كورتـاژ جهت درمان انواع سقط سه ماهه اول به شـمار مـي آيـد.

ساکشن دستی

درمان سقط جنین در ایران

در حال حاضر درمان انواع سقط در ايران اغلـب با استفاده از كورتاژ و در اتـاق عمـل و تحـت بيهوشـی عمومی انجام مي شود كه ضمن تحميل برخـی عـوارض و دوري حداقل يك شبانه روز مـادر از محـيط خـانواده، هزينه های سنگينی بر خانواده ها، سـازمان هـاي بيمـه و دولت وارد مي نمايد و وقت زيادي را نيز از تـيم درمـان و مراقبت به خود اختـصاص مـی دهـد كـه نتيجـه آن كاهش كيفيت خدمات خواهد بود.

از طرفـي ديگـر شايد بتوان گفت ساكشن مـول نيـز نمونـه اي از ساکشن دستی است كه در واقع در ايران انجـام مـی گـردد و تجربـه انجام آن مي تواند به كمك انجام ساکشن دستی در درمان سـقط ناقص بيايد . لازم به ذكر است كـه روش معمـول بـراي سقط ناقص در ايران كورتـاژ مـي باشـد و روش ساکشن دستی تاكنون تجربه نشده است.

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سقط جنین مشهد

خرید قرص سقط جنین اصفهان

خرید قرص سقط جنین اهواز

ساکشن دستی یا کورتاژ

نتیجه تحقيق ها نشان داد كه روش ساکشن دستی برای سقطهای ناقص نسبت به كورتاژ معمولی روش برتری است. چرا كه علاوه بر كمتر بودن زمان انجام عمل و درد در بيماران و كمتر بودن ميزان خونريزي، رضايتمندي بيشتر بيماران را پس از عمل به دنبال دارد.

درباره ی توکل

خانم توکل فروش قرص سقط جنین سایتوتک اصل ۰۹۳۳۵۰۳۲۱۰۷ با ما تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

آیا مصرف مولتی ویتامین باعث سقط جنین می شود؟

آیا مصرف مولتی ویتامین باعث سقط جنین می شود؟

آیا مصرف مولتی ویتامین باعث سقط جنین می شود؟ محققان میگویند مادرانی که شش هفته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با خانم حسینی کلیک کنید